THE LA JOLLA ERUV IS

UP

ON FRIDAY, 16 NOV 2018

PARSHA OF THE WEEK
VAYETZE ON SHABBAT, 17 NOV 2018
SHABBAT ENDS
5:29 PM
ON SATURDAY, 17 NOV 2018
CANDLE LIGHTING
4:29 PM

ON FRIDAY, 16 NOV 2018

What's a Jew to do?

What’s a Jew to do?: Part II

The anatomy of a bracha, uncovered anatomy when making a bracha & naked brachos.

What’s a Jew to do?: Part I

‘The Anatomy of a Bracha, Uncovered Anatomy when making a Bracha & Naked Brachos’

©2017 Congregation Adat Yeshurun. All right reserved.