THE LA JOLLA ERUV IS

UP

ON FRIDAY, 9 NOV 2018

PARSHA OF THE WEEK
TOLDOT ON SHABBAT, 10 NOV 2018
SHABBAT ENDS
5:33 PM
ON SATURDAY, 10 NOV 2018
CANDLE LIGHTING
4:33 PM

ON FRIDAY, 9 NOV 2018