THE LA JOLLA ERUV IS

UP

ON FRIDAY, 27 NOV 2020

PARSHA OF THE WEEK
VAYETZE ON SHABBAT, 28 NOV 2020
SHABBAT ENDS
ON SATURDAY, 28 NOV 2020 5:28 PM
CANDLE LIGHTING 
4:22 PM
ON FRIDAY, 27 NOV 2020