THE LA JOLLA ERUV IS

UP

ON FRIDAY, 20 NOV 2020

PARSHA OF THE WEEK
TOLDOT ON SHABBAT, 21 NOV 2020
SHABBAT ENDS
ON SATURDAY, 21 NOV 2020 5:30 PM
CANDLE LIGHTING 
4:24 PM
ON FRIDAY, 20 NOV 2020